Wiener Volleyballverband
Wiener Volleyballverband
WVV

hotvolleys 1

Archiv: 2018/2019

 NameNat. 
 Sofie ANTONIAUTNicht festgelegt
 Karolina Maria BARANPOLNicht festgelegt
 Evdokia CHATZIGEORGIADOUGRENicht festgelegt
 Isidora GAJIĆSRBNicht festgelegt
 Katerina GAJIĆSRBNicht festgelegt
 Jasmin HELMREICHAUTNicht festgelegt
 Victoria HÖFERAUTNicht festgelegt
 Sandra JICHAAUTNicht festgelegt
 Marie KAUSCHITZAUTNicht festgelegt
 Jennifer MAXAAUTNicht festgelegt
 Aleksandra MILOŠEVIĆAUTNicht festgelegt
 Vedrana NALETOSKICRONicht festgelegt
 Nina NOVICZKYAUTNicht festgelegt
 Isabella PLENINGERAUTNicht festgelegt
 Gerlind REPPERAUTNicht festgelegt
 Veronika RIMACEKAUTNicht festgelegt
 Caroline SCHERLINGAUTNicht festgelegt
 Milena Joanna SUSZEKAUTNicht festgelegt
 NameNat. 
 Christoph Zbygniew LECHTHALERAUTTrainer